ASIANTUNTIJARATKAISUT

Fluid Asiantuntijaratkaisut tarjoavat laajan kokonaisuuden öljyjen suorituskyvyn laboratorioanalyysipohjaiseen tarkasteluun, ongelmien juurisyiden selvitykseen sekä riskienhallinnan pohjatietoa.

Fluid Intelligencen tarjoamia asiantuntijaratkaisuja ovat öljyanalyysit, auditoinnit ja riskienhallintapalvelut, öljyjärjestelmien kunnossapitoprojektit. Lisäksi meiltä on saatavilla erikoisolosuhteisiin räätälöidyt öljyn kunnossapitoratkaisut harvinaisille ongelmille.


ViktorTöissä_pieni.png

ÖLJYANALYYSIT

Fluid Intellingece tarjoaa täyden valikoiman öljyanalyysejä eri kohteille. Öljyanalyysien avulla voidaan mm. arvioida öljyn suorituskykyä, sen käyttökelpoista elinkaarta ja tarvittaessa puuttua koneikkojen käyttövarmuuteen liittyviin ongelmiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Fluid Intelligencen öljyanalyysit suunnitellaan asiakkaan kanssa tukemaan asiakkaan kunnossapitostrategioita ja tarpeita:

• Vuotuiset perusanalyysit halutulla laajuudella

• Yllättävän käyttöhäiriön ja juurisyyn selvitykset

• Tukemaan ulkopuolisten toimijoiden palveluiden laadunhallintaa

• Öljyjen suorituskyvyn ylläpidon tueksi

Fluid Intelligencen öljyanalyysit ovat saatavissa mm. turbiini-, hydrauliikka-, voitelu-, vaihde-, muuntaja- sekä lämmönsiirtoöljyille:

Turbiiniöljyt ovat tavanomaisesti hyvin stabiileja mutta käytönaikaisten poikkeamien aiheuttamien vahinkojen seurannaisvaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Fluid Intelligencen turbiiniöljyjen öljyanalyysillä pyritään laaja-alaisesti seuraamaan pieniä muutoksia, jotka saattavat eskaloitua suuremmiksi ongelmiksi.

Hydrauli- ja voiteluöljyjen suorituskyvyn yllättävät häiriöt voidaan minimoida ja ennakoida perinteisillä öljyanalyyseillä. Hydrauliikassa käytettävä propo- ja servoventtiilitekniikka edellyttää öljyltä hyvää suorituskykyä jatkuvasti. Voiteluöljyjen tarkkuuslaakerien nopeudet ja välykset ovat tarkentuneet jatkuvasti, jolloin myös vaatimustaso on kasvanut.

Vaihteistoöljyjen suorituskyvyn heikkeneminen näkyy nopeasti vaihteistokomponenttien kulumisena ja vähintään kiusallisina käyttöhäiriöinä. Öljyanalyysimme mitoitetaan kohteen kriittisyyden mukaan tukemaan valittua laitteiston elinkaarta ja tarvittaessa auttamaan poikkeamien estämisessä.

Muuntajaöljyn öljy- ja kaasuanalyysillä seurataan muuntajan sisäistä toimintaa. Muuntajaöljy toimii mm. eristys- ja lämmönsiirtoöljynä ja on kosketuksessa muuntajan ytimen kanssa jatkuvasti altistuen mm. lämpöenergialle. Tämän vuoksi eristysöljyä analysoimalla voidaan puuttua potentiaalisin laitteisto- ja käyttöhäiriöihin.

Lämmönsiirtoöljyjen (tai kuumaöljyjen) käyttölämpötila on jopa 500 oC astetta, jolloin niihin kohdistuva lämpörasite on huomattavaa ja siksi myös öljyjen suorituskykyvaatimukset ovat korkeat. Pienetkin häiriöt öljyn kunnossa aiheuttavat tehohävikkiä lisääntyneenä lämpöenergian tarpeena ja vaarantavat laitteistojen käyttökunnon.

Lämmönsiirtoöljyn käyttöämpötila aiheuttaa myös aina turvallisuusriskin, jolloin painelaiteasetuksen mukainen vastuu edellyttää myös öljykomponentin riskinseurantaa.

Moottoriöljyjen öljyanalyysejä tehdään mm. silloin kun selvitetään vikaantumistilanteeseen johtaneita olosuhteita.


Auditoinnit, asiantuntijaraportit ja riskienhallintapalvelut

Auditoinnit ja riskienhallintapalvelut on tarkoitettu organisaation kokonaisvaltaisen öljyn tai vastaavan nesteen käytön kohdekohtaisen tai yleisen operatiivisen käytön toiminnan arvioimiseksi sekä kehittämiseksi.

Auditointeja ja riskienhallintapalveluita toteutetaan useilla eri tasoilla:

inhibit2.jpg

Strategisessa kokonaisarvioinnissa käydään asiakkaan haluamassa laajuudessa asiakkaan turbiini-, hydrauliikka-, voitelu-, vaihde-, muuntaja- sekä lämmönsiirtoöljyjen käytön periaatteet, niiden strategiset vaikutukset sekä vaatimukset operatiiviselle käytölle. Erityisenä osa-alueena on öljyn käytön ympäristövaikutukset.

Operatiivisessa kokonaisarvioinnissa käydään lävitse asiakkaan operatiivinen turbiini-, hydrauliikka-, voitelu-, vaihde-, muuntaja- sekä lämmönsiirtoöljyjen käyttö, niiden vastaaminen asiakkaan tavoitteisiin sekä verrataan optimaaliseen tavoitteeseen.

Kohdekohtainen arviointi erikseen määritellyn öljyn käyttökohteen operatiivinen vaikuttavuus, mahdolliset käyttöhäiriöt, niiden juurisyyt sekä kohdekohtaiset käytännön parannusehdotukset.

Auditointeja ja riskienhallintaratkaisuja voidaan toimittaa konserni-, tuotantolaitos-, osasto- tai kohdekohteisesti.


Öljyjärjestelmien kunnossapitoprojektit

Fluid Intelligence toteuttaa öljyjärjestelmien puhdistus- ja huuteluprojekteja teollisuudelle vuosien kokemuksella. Öljyjärjestelmien puhdistuksella- ja huuhtelulla taataan järjestelmän puhtauden riittäminen kohteiden suorituskykyvaatimuksille.

Fluid Intelligencen toimittaa öljyjärjestelmien puhdistus- ja huuhteluprojektit tarvittaessa avaimet käteen -toimituksena tai räätälöidysti asiakkaan haluamassa laajuudessa. Kaikilla puhdistus- ja huuhteluprojekteilla on sovitun laatutason takuu.

mikko_kivisora.png

Räätälöidyt öljyn kunnossapitoratkaisut

ntf_logo.jpg

Fluid Intelligence edustaa Suomessa NTF-Filterin perinteisiä tarkkuusöljynsuodattimia sekä Fluitecin kemiallisia öljyn puhdistusratkaisuja.

Fluid Intelligencen ratkaisut voidaan räätälöidä asiakkaalle vastaamaan aina asiakkaiden ja koneikkojen vaatimustasoa ja eri toimintaympäristön haasteita.

Laitteistoja on saatavilla myös vuokrattavana.

Fluitec_logo.JPG

LIsätietoja antaa Mikko Oksanen:

+358 50 308 6554

mikko.oksanen@fluidintelligence.fi