Etävalvonnan hyödyntäminen

Pyörivien öljykohteiden kunnonvalvonnan menetelmät vaativat huolellista harkintaa

Optimaalisen kunnonvalvonnan aikataulu riippuu käytettävistä menetelmistä ja halutusta käyttövarmuusmarginaalista.

PF_Käyrä.png

Öljyä väliaineena hydrauliikoissa tai voitelussa käyttävissä koneissa kunnon valvonnan menetelmiä on useita. Näiden tehokkuus riippuu siitä mitä tarkkuutta halutaan valvoa ja miten menetelmää sovelletaan käytäntöön. Luonnollisesti vaurioiden kustannustehokas estäminen on tavoitteena mutta kaikissa tilanteissa, käytöstä tai muusta satunnaisesta syystä johtuen se ei välttämättä ole mahdollista.

 

Öljyanalyysin hyödyntäminen

Perinteisellä öljyanalyysillä voidaan tehokkaasti havaita alkavia vaurioita järjestelmässä kun öljyanalyysiin valitut mittausmenetelmät ovat mitoitettu oikein ja näytteiden otto tiheys vastaa kohteen kriittisyyttä kokonaisuudelle. Hyvin mitoitetulla öljyanalyysillä voidaan puuttu hyvin aikaisessa vaiheessa ongelmiin tai heikentyvään kehitykseen, jolloin kunnossapidolle jää aikaa kustannustehokkaaseen reagointiin.

Esimerkki_metallikappale-1024x768.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa yli 100 mikronin pituinen metallinen kappale.

Esimerkiksi perinteisesti öljyanalyysin puhtautta mitattaessa ISO 4406:1999 standardin mukaisella puhtausluokituksella pitää ottaa huomioon että luokitus laskee 4, 6 ja 14 mikronia suurempia varjostumia jolloin pienimmät alle 4 mikronin partikkelit eivät näy tuloksissa. Eräissä laitteistoissa on myös tekninen raja miten suuria partikkeleita sillä voidaan mitata. Asiaan voidaan puuttua tarkastelemalla öljyn puhtautta myös gravimetrisellä puhtausanalyysillä jolla sekä pienet että suuret poikkeamat havaitaan.

Hyvällä öljyn analysoinnilla voidaan myös tarkastella öljyn yleistä käyttökelpoisuutta sekä puuttua vaikka öljyn käyttöikää uhkaaviin tekijöihin kuten vanhentumiseen, mikrodiesel-ilmiöön ja ulkoisiin epäpuhtauksiin.

 

Öljyn kunnon etävalvonta

Öljyn kunnon etävalvonnalla voidaan valvoa jatkuvasti öljyn käyttökuntoa ja -laatua ja päästä välittömästi puuttumaan heikentyvään kehitykseen ja samalla ostaa aikaa kunnossapidon kustannustehokkaalle puuttumiselle ongelmaan.

Etävalvonta voidaan toteuttaa monilla eri teknisillä ratkaisuilla ja tässä käytetään esimerkkinä tarjoamaamme öljyn häviökertoimen mittaukseen perustuvaa etävalvontaa. Häviökertoimen muutokseen perustuva etävalvonta tehdään paikallisen öljysensorin avulla, jonka tuottama data muokataan tietojärjestelmässämme suhteelliseksi raja-arvoksi jonka poikkeaviin muutoksiin reagoidaan.

Peruskehitystrendi.jpg

Peruskohteille on olemassa ennakoitu öljyn kunnon kehityskaari, johon vaikuttaa öljylaatu, käyttökohde ja sen olosuhteet sekä käyttö. Poikkeamat tästä perusuralta tunnistetaan ja paikallinen kunnossapito voi halutessaan selvittää syitä poikkeamiin.

Häviökertoimen seurantaan perustuvan järjestelmän hyvä puoli on sen kyvykkyys havaita lisääntyneet pienet epäpuhtaudet kuin suuremmat kappaleet mahdollistaen todellisen ennustavan kunnossapidon. Etävalvonnalla on tavoitteena että sen avulla voidaan päästä kiinni järjestelmä vaurioihin ennen niiden eskaloitumista suuremmiksi vakaviksi vaurioiksi mitkä näkyvät kuumentumisena tai värähtelyinä.

 

Kokonaisuus kuntoon

Luonnollisesti järjestelmä ei korvaa värähtelyvalvontaa vaan täydentää sitä käyttäen hyväksi öljyn ominaisuuksia järjestelmän väliaineena. Öljyn kunnon valvonta on nykyaikainen osa mittaavan kunnossapidon kokonaisuutta ja joka antaa mahdollisuudet kehittää käyttövarmuutta yhä paremmaksi.

Kustannustehokkuus on kaikessa toiminnassa lähtökohta. Etävalvonta soveltuu yllättävän pienille kohteille, joilta vaaditaan suurta käyttövarmuutta ja joiden vauriot aiheuttavat vakavia ongelmia tuotannolle ja prosessien jouhevalle toiminnalle.

 

Lisää tarjoamistamme ratkaisuistamme

Parhaimman ja asiakkaallemme tehokkaimman ratkaisun tarjoaa kokonaisratkaisu öljyleasing, jolla voidaan ottaa koko ratkaisukokonaisuutemme käyttöön tehokkaasti.

Lue lisää Öljyleasingratkaisuistamme.

Lue lisää muista Ratkaisuistamme

Meistä löydät lisätietoja täältä.