Öljyn vanhentuminen

VANHENTUMISTUOTTEET ÖLJYSSÄ  –

ELI RUSKEA PINNOITE AVATUN KONEIKON PINNOILLA

Öljyn vanhentumistuotteet syntyvät öljyssä lämmön, hapen tai veden reagointituotteina ajan myötä. Suurten öljymäärien kunnon ylläpidossa on usein edullisempaa poistaa vanhentumistuotteet ja estää hapettuminen kuin vaihtaa koko öljymäärä.

Öljyn vanhentumistuotteet, jotka myös tunnetaan pehmeinä epäpuhtauksina, aiheuttavat monia ongelmia  käyttöhäiriöinä mm. niiden muodostuessa lakkana tai hartseina tunnetuiksi epäpuhtauksiksi, jotka liimamaisen luonteen vuoksi aiheuttavat hydrauliikoissa ja laakereissa liukupintojen jumiutumisia ja muita ongelmia.

 

Lakka ja hartsit aiheuttavat monia ongelmia

Lakan ja hartsin muodostuminen öljyjärjestelmään aiheuttaa vakavia ongelmia:

  • Käyttöhäiriöt lisääntyvät

Liimamaiset vanhentumistuotteet kerääntyvät seisokkien ja käyntikatkojen aikana pintoihin ja aiheuttavat käynnistyksessä ongelmia – ”maanantai-ilmiö” – ja käytön aikana häiriöitä venttiilien toiminnassa.

Öljyn kyky liuottaa hartseja ja lakka itseensä on riippuvainen öljyn ja järjestelmän lämpötilasta, jolloin tavanomaista kylmempänä käynyt öljy ”luovuttaa” hartseja ja lakkoja ja nämä tarttuvat eri pintoihin saattaen jumuittaa komponentteja.

seal_failure.jpg
  • Kunnossapitokustannukset nousevat

Eri käyttöhäiriöt usein tulkitaan mekaanisiksi ongelmiksi, jolloin kulut moninkertaistuvat jouduttaessa korjaamaan samoja ongelmia kerta toisensa jälkeen. Suodattimien kulutus kasvaa vaihtovälin tihentyessä.

Öljyn vaihdon yhteydessä järjestelmään jo kertyneet hartsit ja lakat saattavat irrota seinämistä uuden öljyn liuottamana ja kierrossa aiheuttaa herkemmille komponenteille yllättäviä ongelmia.

  • Järjestelmä kuluttaa enemmän energiaa

Vanhentumistuotteet kerääntyvät järjestelmään yleensä järjestelmän keskimääräistä kylmemmille pinnoille, esimerkiksi lämmönvaihtimiin, jossa ne aiheuttavat eristävän pinnoitteen ja lisäävät jäähdytyksen tai lämmityksen tarvetta.

Lakan ja hartsin muodostama eristekerros heikentää öljyn suunniteltua jäähdytyskykyä myös laakereissa tai muissa pinnoissa.

  • Komponenttien kuluminen lisääntyy

Vanhentumistuotteiden liimamaisen luonteen vuoksi ne keräävät pintoihin tarttuessaan myös kovia epäpuhtauksia ja luovat pinnoille ”hiekkapaperin” luonteisen pinnan, joka kuluttaa järjestelmän komponentteja kiihtyvään tahtiin.

  • Öljyn käyttöiän lyhentyminen

Prosessi, jossa vanhentumistuotteita syntyy, on itse itseään kiihdyttävä prosessi. Vanhentumistuotteita muodostuu öljyyn kiihtyvään tahtiin ja joudutaan ennakoitua useammin kunnossapitotoimiin.

Öljyllä on kyky sitoa tiettymäärä vanhentumistuotteita itseensä ja vasta öljyn sitomiskyvyn loppumisen jälkeen alkaa merkittävässä ja kiihtyvässä tahdissa muodostua seinämiin jäämiä lakasta ja hartseista. Usein vanhentumistuotteiden poistamiseen ei riitä pelkkä öljyn vaihto uuteen vaan tarvitaan järjestelmän täydellinen huuhtelu.

Seinämiin tarttuneet vanhentumistuotteet liukenevat uuteen öljyyn sen kyetessä sitomaan itseensä näitä epäpuhtauksia. Uuden öljyn liuottaessa hartseja ja lakkaa seinämistä, liuenneet hartsit kuluttavat öljyn vanhentumisen estolisäaineita ja lyhentävät öljyn käyttöikää.

Lisäksi liuenneet epäpuhtaudet saattavat irrota tavanomaista suurempina kappaleina ja järjestelmään mennessä aiheuttaa ylimääräisiä laite rikkoja.

 

Miten vanhentumistuotteet voidaan havaita?

KUVA: Kahden membrane kalvon vertailu antaa hyvän yleiskuvan hapettumistuotteiden esiintymisestä

Membrane_puhdas_th.jpg
Membrane_hartsia_th.jpg

Öljyn vanhentumistuotteet näkyvät järjestelmässä tumman ruskeana pinnoitteena järjestelmän komponenttien pinnoissa ja säiliön pohjalla joskus esiintyvänä lietteenä. Turbiiniöljyille on tullut uusi ASTM standardi D-784, jolla määritellään hartsien ja lakan määrän mittaus öljyssä.

Öljyn vanhentumistuotteiden määrää voidaan todentaa paikanpäällä myös kenttälaboratorio välineillä kuten Fluitec MCP Patch ja MCP Color laitteistoilla. Luonnollisesti ammattitaitoinen laboratorio osaa tutkia vanhentumistuotteiden määrän öljyssä.

Fluitec MCP Patch laitteisto on kenttäolosuhteisiin suunniteltu ratkaisu jolla voidaan todentaa öljyn epäpuhtauksien laatu.

Fluitec MCP Color on laitteisto jolla voidaan luotettavasti määrittää hartsien määrä MCP Patch kalvolta.

Fluid Intelligence tarjoamat öljyanalyysit pitävät pääsääntöisesti sisällään puhtausanalyysin jossa todennetaan mm. vanhentumistuotteiden määrä.

 

Miten vanhentumistuotteita voidaan poistaa järjestelmästä

Lakan tai hartsien poistamisessa on otettava huomioon niiden erityinen luonne epäpuhtauksina. Ne ovat pääsääntöisesti alle 4 mikronia ja vielä useammin alle 2 mikronia kooltaan ja luonteeltaan staattisesti varautuneita partikkeleita. Yleisesti tunnetaan että vanhentumistuotteiden muodostuminen on kiihtyvää joten niihin puuttuminen olisi suositeltavaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Näiden ominaisuuksien vuoksi on kehitetty mm. erittäin tiukat suodatusratkaisut, sähköstaattiset ratkaisut ja ionin vaihtoon perustuvat ratkaisut poistaa lakkoja ja hartseja. Tehokkaimpia näistä ovat ionion vaihtoon perustuvat ratkaisut kuten esimerkiksi Fluitec VITA ESP

 

FLUITEC VITA ESP

Fluitec VITA ESP perustuu kemialliseen suodattimeen, joka sitoo itseensä sekä liuenneet että partikkeleiksi muodostuneet pehmeät epäpuhtaudet estäen lakkojen ja hartsien muodostumisen öljyyn.

Kun vanhentumistuotteisiin puututaan ennen kuin niistä muodostuu epäpuhtauksia, öljyn kunto pysyy jatkuvasti hyvänä ja käyttöikä maksimoituu.

fluitec_vita.jpg

Siemens AG Energy  Section on todennut Fluitecin VITA ESP ratkaisun pidentävän öljyn käyttöikää ja parantaneen laitteistojen käyttövarmuutta! 

Käyttämällä öljyjärjestelmässä puhtaita öljyjä, järjestelmä pikkuhiljaa huuhtelee itsensä käytönaikana ja parantaa kokonaiskäyttövarmuutta ja öljyn käyttöikäää. Parantuntu öljyn kunto näkyy alhaisina elinkaarikustannuksina ja parantuneena käyttövarmuutena.