Proaktiivinen kunnossapito on tulevaisuuden varmistamista

Proactive_maintenance_illustration_finnish_.jpg

Proaktiivisella kunnossapidolla puututaan laitteistojen käytössä ilmeneviin käyttökuntoa vaarantaviin tekijöihin ja heikkenevään kehitykseen. Tavoitteena on välttää vaurioiden juurisyiden syntyminen ja kaikki sellaiset olosuhteet, joissa vaurioita pääsee syntymään.

Laitteistojen käyttämän öljyn suorituskyvyn kehitys saattaa vaihdella samanlaistenkin laitteistojen välillä huomattavasti. Proaktiivisella puuttumisella yksityiskohtiin, joiden havaitaan eskaloituvan vakaviksi vaurioiksi tulevaisuudessa, voidaan varmistaa laitteistojen ja koko organisaation tuotantoprosessin häiriötön toiminta.

Fluid Intelligencen tarjoama Fluid Monitoring -ratkaisu tukee proaktiivista kunnossapitoa tarjoamalla öljyn suorituskyvyn reaaliaikaisen valvonnan, jonka tavoitteena on varmistaa mahdollisimman pitkään kohteen öljyn suorituskyky ja koko laitteiston käyttökunto.

 

Häiriöihin ja ongelmiin puuttuminen ehkäisevästi ennen niiden eskaloitumista

Proaktiivinen kunnossapito ei kuitenkaan ole pelkästään laitteistojen tarkempaa valvontaa. Siihen liittyy tuotantoprosessin sekä laitteistojen riskitekijöiden huolellinen analysointi ja näihin puuttuminen. Tuotantoympäristössä laitteistoja käytetään usein hyvinkin haastavissa olosuhteissa, joissa riskitekijöihin puuttuminen edellyttää usein kokonaisvaltaista prosessin ymmärtämistä.

Organisaatiolle proaktiivinen kunnossapito on haaste, koska usein käytännön työssä joudutaan keskittymään käsiin tulleisiin haasteisiin tässä ja nyt. Perinteiset näkemykset kunnossapidon työstä joutuvat haastetuiksi, proaktiivisen kunnossapidon keskittyessä perinteisestä näkökulmasta katsoen hyvin erityyppisiin aihealueisiin.

Proaktiivinen kunnossapito keskittyy tulevaisuuteen, ennakointiin ja potentiaalisten häiriötekijöiden poistamiseen. Työssä tämä näkyy mittaamisen, seurannan sekä suunnittelun ja analyysien korostumisena. Käytännön töissä huomio kiinnittyy siihen miten asioita tehdään, joskus jopa helpoimman ratkaisun vaihtoehtona.

Proaktiivinen kunnossapito edellyttää koko organisaation laajempaa sitouttamista kokonaisuuteen. Lattiatasolta johtoon on sitouduttava pitkäjännitteiseen tekemiseen ja jatkuvaan parantamiseen työn kaikissa osavaiheissa. Toisaalta tämä tuo myös haasteita, koska proaktiivinen kunnossapito edellyttää pitkäjännitteistä panostamista joka ensi vaiheessa nostaa kuluja mutta tuottavat säästöjä pitkällä aikavälillä.

 

Proaktiivisen kunnossapidon edut

  • Vähentävät suunnittelemattomia käyttökatkoja
  • Suunniteltu kunnossapito on edullista
  • Organisaation fokus pysyy tuottavassa toiminnassa ja toiminnan jatkuvassa parantamisessa

 

Miksi öljy suorituskyvyn etävalvonta on tärkeää?

 Öljy - voitelussa, voimansiirrossa, lämmönsiirrossa tai eristeenä - kulkee koneikon kriittisten osien lävitse kuljettaen mukanaan tietoa järjestelmän kunnosta. Järjestelmästä irtoaa tai siellä syntyy erityisesti ongelmatilanteissa pieniä hiukkasia. Niiden viesti on luettavissa ja tulkittavissa kunnossapidon johtamiseksi ja laitteistojen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Automatisoitu valvonta antaa käytöstä ja kunnossapidosta vastaaville organisaatioille taustatukea ja mahdollistaa kunnossapitostrategian kehittämisen kohti proaktiivista mallia. Tulevaisuuden proaktiivinen kunnossapito tuo organisaatiolle parhaimmillaan ennakointikykyä, toimintavarmuutta, helppoutta ja mahdollistaa keskittymisen omiin erityisosaamisalueisiin.

Fluid Intelligencen toteuttamalla Fluid Monitoring -ratkaisulla voidaan kustannustehokkaasti ja helposti varmistua jatkuvasti öljyn suorituskyvyn vastaavuudesta eri laitteistojen vaatimuksiin. Fluid Monitoring tarjoaa asiakkaalle jatkuvan näkymän laitteistoihin, jota ei aiemmin ole ollut saatavilla. Käytännössä reaaliaikainen Fluid Monitoring tarjoaa perinteiseen malliin nähden huomattavia hyötyjä:

 

  • Kustannustehokas ja selkeä valvontamalli
  • Vertailukelpoisuus ja poikkeavuuksien havaitseminen kohteiden välillä helpottuu
  • Yksittäisen kohteen arvojen muutokset havaitaan välittömästi
  • Ongelmien juurisyiden havaitseminen ja niihin puuttuminen helpottuu
  • Oleellisiin muutoksiin voidaan puuttua rauhassa
  • Organisaatiolla on aikaa harkita parhaita vaihtoehtoja laitteiston käyttövarmuuden varmistamiseksi
  • Reaaliaikaiseen tietoon pohjautuvaa toiminnan johtamista

 

Kirjoittaja Mikko Oksanen