Öljyn kunto

Case Vatajankosken Sähkö - öljyn suorituskyvyn seuranta

Kaasumoottoreissa öljyn suorituskyvyn valvonnalla voidaan tuottaa merkittäviä hyötyjä perinteiseen näytepohjaiseen öljyn suorituskyvyn seurantaan verrattuna

Vatajankosken Sähkön ja Fluid Intelligencen yhteistyössä toteutettiin GE Jenbacherin kaasumoottorin öljyn suorituskyvyn seuranta vertailemalla perinteistä mallia ja Fluid Intelligencen etävalvontaratkaisua. Seurannalla todennettiin, että Fluid Monitoring -öljyn suorituskyvyn etävalvonnalla voidaan vähentää merkittävästi näytteenottoja, suorituskyvyn kehityksestä on jatkuva tieto ja vaihtovälejä voidaan suunnitella tarkemmin öljyn elinkaarta pidentäen.

GE Jenbacherin kaasumoottoreille ei ole määritelty erikseen kiinteitä vaihtovälejä vaan öljyn suorituskyvylle on määritelty raja-arvot, joiden perusteella öljy luokitellaan käyväksi tai vaihtokelpoiseksi. Enimmäisrajoiksi näytteenotto- ja seurantavälille GE Jenbacher on määritellyt 250 käyttötuntia bio- ja jätekaasulle ja 500 käyttötuntia maakaasulle.

Seurattavia arvoja ovat viskositeetti eri lämpötiloissa, kokonaishappoluku, kokonaisemäsluku, IR analyysiin perustuvat nitriitti- ja hapettumisluku, nokipitoisuus sekä lisäaine- ja kulumametallit. Valmistaja on määritellyt kullekin mitattavalle suureelle myös enimmäisraja-arvot. Suomalaisessa toimintaympäristössä seurattavat arvot ovat varsin kattavia ja kuvaavat hyvin tarkasti öljyn suorituskyvyn kehittymistä.

Fluid Monitoring otettiin käyttöön öljyn vaihdon yhteydessä ja samalla jatkettiin perinteistä öljyanalyysiin perustuvaa suorituskyvyn analysointia öljynäytteistä. Suorituskyvyn etävalvonta seuraa tarkasti öljyn suorituskyvyn analyyseistä mitattua muutosta. Lisäksi öljyn lämpötilasta kertyvää tietoa voidaan hyödyntää potentiaalisia ongelmien juurisyiden selvittelyssä.

Öljyn suorituskyvyn tasainen heikkeneminen havaittiin selvästi sekä näytteistä että etävalvonnan lukemista

Öljyn suorituskyvyn tasainen heikkeneminen havaittiin selvästi sekä näytteistä että etävalvonnan lukemista

Moottoriöljyn ominaispiirteisiin kuuluu, että öljyyn on lisätty emäksisiä lisäaineita, joilla hillitään öljyn hapettumistuotteiden muodostumista. Näiden emäksisien tuotteiden kuluminen on normaalia ja niiden loppuessa öljyn hapettumistuotteiden muodostuminen nopeutuu merkittävästi. Lisäaineiden kuluminen öljyssä on yleensä varsin maltillista, tässä tapauksessa vain kulumisenestoaineena tunnetun Boorin kuluminen oli huomioitavissa.

Etäseurannalla voitiin vähentää tarpeetonta työtä ja keskittää huomio kriittisiin muutoksiin

Seurannassa oleva etäkäyttöinen kaasumoottori on huollon kannalta haastava, jolloin näytteenotto, sen pakkaaminen ja lähettäminen on kustannustekijä matkoineen ja töineen. Näytteen perusteella saadaan myös tieto hyvin jälkijättöisesti, jolloin satunnaisesti nopeasti kehittyviin haasteisiin ei kyetä puuttumaan ajoissa ennen niiden eskaloitumista vakaviksi uhiksi käytön luotettavuudelle. Fluid Monitoring -ratkaisu tarjoaa työkalun seurata öljyn suorituskyvyn kehitystä reaaliaikaisesti ja ennakoida hyvinkin tarkasti öljyn seuraava tarvittava vaihto.

Öljyn vaihtoväliä voidaan pidentää merkittävästi puuttumalla todennettuihin öljyn suorituskyvyn kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. Vaikka uuden öljynhankintakustannukset eivät sinänsä uuden öljyn arvolla mitattuna ole merkittäviä, jo vaihtovälin kasvaminen 50%:lla tuottaa seurantaan sijoitetut kustannukset takaisin. Lisäksi operatiivisen toimintavarmuuden kasvusta tulleet hyödyt ovat merkittäviä.

Asiakashyödyt:

  • Ei tarvetta kuukausikohtaisille näytteille

  • Pidentynyt öljynvaihtoväli ilman riskejä

  • Mahdollistaa tarkemman huollon ennakoinnin ja suunnittelun

  • Parempi näkymä laitteiston käyttöön ja suorituskykyyn

  • Syntyvän jäteöljyn määrä laskee merkittävästi

Konkreettisia tuloksia öljyn etävalvonnalla

Teollisuuden huoltostrategiat ja toimintamallit ovat murroksessa siirryttäessä perinteisistä kalenteriin ja reagointiin pohjautuvista huoltoväleistä ennakoivan huollon malleihin. Tämä muutosprosessi on vuosien pituinen, mutta saavutettavat hyödyt huomattavia.

Fluid Intelligence on alusta asti kehittänyt uudenlaista toimintamallia, joka tuo asiakasyrityksillemme merkittäviä hyötyjä teollisuuden käyttövarmuuden varmistuksen parissa.

Tämä toimintamalli antaa vastauksia asiakkaidemme päivittäisissä operaatioissa ilmeneviin haasteisiin ja tukee asiakkaitamme nykyisessä muutosprosessissa. Puhumme uudesta tavasta ajatella voitelujärjestelmien hyödyntämisessä, sitä tukevasta digitaalisesta Fluid Monitoring -palvelusta ja vahvasta muutosta tukevasta asiantuntijaorganisaatiosta.

KONERIKON JUURISYY USEIN VOITELUSSA

Tavoitellessamme suorituskyvyn maksimointia juurisyy konerikkoon tai yllättävään huoltokatkoon kiertävien koneiden osalta voidaan johtaa usein ongelmaan voitelussa. Jopa 80% kaikista laakerivaurioista voidaan johtaa ongelmiin voitelussa. Tämä kehitys on tullut ilmi kansainvälisten laakerivalmistajien kuten FAG:n ja SKF:n tutkimuksissa.

FAG Bearings Company (luku prosentteina)

FAG Bearings Company (luku prosentteina)

SKF Bearings Company (luku prosentteina)

SKF Bearings Company (luku prosentteina)

VOITELUN STRATEGINEN MERKITYS JA KUSTANNUKSET

Plant Engineering Magazine Survey (luku prosentteina)

Plant Engineering Magazine Survey (luku prosentteina)

Voiteluun ja huoltotoimintaan liittyvät kustannukset ovat monen tekijän summa. Kansainvälisen Plant Engineering -lehden haastattelun mukaan vain 1-3% keskimääräisen huoltobudjetin kustannuksista kohdistuu itse voiteluöljyn kustannuksiin ja pääosa työ- sekä komponenttikustannuksiin. Budjetissa marginaalinen kustannuserä ja siihen liittyvät toiminnot nousevat strategiseen keskiöön kun tarkastelemme asiaa konerikkojen näkökulmasta.

Lisäksi koneikkojen korjauskustannukset sekä tuotannon menetykset tuovat toisen puolen kustannuksista. Esimerkiksi Pohjoismaissa sellutehtaassa päiväkohtaisen seisokin liikevaihtomenetys kohoaa miljoonatasolle. Ja toisessa ääripäässä pienenkin kivimurskaimen käyttökatko pienentää liikevaihtoa toista tuhatta euroa tunnilta. 

TAVOITTEISTA KONKREETTISIIN HYÖTYIHIN

Kehittämällä voiteluohjelmaa osana ennakoivan huollon strategiaa voidaan päästä huomattaviin operatiivisiin hyötyihin toimintavarmuuden kasvaessa. Laiterikot vähenevät, käyttökatkot harventuvat, tehtäviä voidaan fokusoida enemmän lisäarvoa tuoviin töihin sekä öljy- ja varaosaostot vähentyvät.

Viimeisen vuoden aikana visiomme on todennettu käytännössä yhä useammassa käyttökohteeessa eri toimialoilta. Kymmenet asiakkaamme eri toimialoilta on saanut jo merkittäviä käytännön hyötyjä operatiiviseen toimintaansa. Fluid Monitoring -palvelun jatkuvan seurannan ansioista olemme pystyneet puuttumaan potentiaalisiin ongelmiin asiakkaidemme ja asiantuntijatiimimme kanssa hyvin varhaisessa vaiheessa.

Näin operatiivista toimintavarmuutta on kasvatettu kustannustehokkaasti, voiteluöljyn elinkaarta pidennetty ja sen myötä myös ympäristöhyödyt ovat alkaneet konkretisoitumaan asiakkaillemme.

MENESTYSTARINOITA ASIAKKAILTAMME

Olemme työskennelleet intensiivisesti asiakkaidemme kanssa monella sektorilla – energiateollisuudessa, kemian- ja prosessiteollisuudessa, puu- ja paperiteollisuudessa sekä infrastruktuurisektorilla.

Fluid Monitoring ja siihen pohjautuvat toimenpiteet ovat osaltaan kasvattaneet asiakkaidemme toimintavarmuutta, vähentäneet kustannuksia ja pidentäneet voiteluöljyn käyttöikää ympäristöä säästäen:

  • Viisi konerikkoa tai tuotannon alasajoa vältetty

  • Säästetty yli 800K€ kustannuksissa

  • Useita turhia öljynvaihtoja vältetty


Esittelemme kevään ja kesän 2019 aikana useamman erilaisen tarinan asiakkaidemme kokemista hyödyistä Fluid Monitoring -öljyn suorituskyvyn valvontaan liittyen.

Ensimmäinen case kuvaus pureutuu tarkemmin Vatajankosken Sähkön kaasumoottorin etäseurantaan.

Vatajakosken Sähkön kaasumoottorin suorituskyvyn etäseurannalla varmistetaan operatiivista toimintavarmuutta, vähennetään öljynäytteiden ottoväliä ja pidennetään öljyn vaihtovälejä.

Innostavia lukuhetkiä!

Lue koko tarina tästä

Proaktiivinen kunnossapito on tulevaisuuden varmistamista

Proaktiivisella kunnossapidolla puututaan laitteistojen käytössä ilmeneviin käyttökuntoa vaarantaviin tekijöihin ja heikkenevään kehitykseen. Tavoitteena on välttää vaurioiden juurisyiden syntyminen ja kaikki sellaiset olosuhteet, joissa vaurioita pääsee syntymään.

Hiekkaa rattaissa – 100 näytettä otettu, 5 suositusta öljyn elinkaaren hallintaan

Kesällä 2017 Fluid Intelligence toteutti yhdessä asiakkaansa kanssa varsin kattavan tilastollisen tutkimuksen liikkuvan kaluston poisvaihdettujen öljyjen käyttökunnoista.